Preguntes freqüents


Si estàs considerant la instal·lació de cadires salvaescales, plataformes salvaescales o ascensors a casa teva o negoci, és natural tenir preguntes. Hem recopilat les principals preguntes i respostes per ajudar-te a prendre una decisió informada.

Preguntes freqüents Cadires Pujaescales

Les cadires pujaescales són cadires o plataformes que es desplacen per un rail ancorat a l’escala. Poden instal·lar-se en qualsevol escala, són segures i fàcils d’usar, no entorpeixen el pas a altres usuaris de les escales i tenen gran varietat d’opcions de personalització.

Les cadires pujaescales es poden utilitzar per pujar i baixar a una persona, però també petits objectes, prement un botó. Una cadira pujaescales, a grans trets, és un seient giratori que es desplaça per un rail situat en l’escala per accedir a altres plantes.

A Farré classifiquem las cadires pujaescales pel tipus d’escala.

Tenim cadires pujaescales rectes, com Cadira Pujaescales HomeGlide i cadires pujaescales corbes como la Cadira Pujaescales FlowX.

L’ample mínim per a escales rectes és de 680 mm (sense explicar el que necessiten els genolls de l’usuari flexionades) i per a les corbes uns 750 mm (que es poden reduir a 605 mm instal·lant opcions com a gir automàtic en parada o sobrer recorregut per desembarcar en el replà superior en lloc de ran de l’últim graó) i depenent de la inclinació de l’escala.

Abans d’instal·lar la seva cadira pujaescales estudiem el seu cas i comprovem la viabilitat de la instal·lació.

La càrrega per a la Cadira Pujaescales HomeGlide de tram recte és de 127 kilograms i pot arribar a 138 kg.
La capacitat de càrrega de la Cadira Pujaescales FlowXde tram corb, és de 125 kg.

Efectivament, les nostres Cadires Pujaescales vénen dotades de varietat de tapissats i colors de rail per la qual la Silla s’adapti al seu habitatge tot el que sigui possible.

Les cadires nostres Cadires Pujaescales poden seguir funcionant temporalment sense bateria. Així ens permeten arribar a la nostra destinació, fins a la següent planta, o tornar al punt de tornada. De fet, l’autonomia de les bateries depèn de l’ús que li donis abans que la tornis a carregar.
En el cas de la Cadira Pujaescales Flow2, per exemple, pot funcionar amb una autonomia de 10 recorreguts.
A més disposa d’un sistema de baixada d’emergència en cas d’avaria.

Per descomptat. La Cadira Pujaescales HomeGlide Exterior combina totes les característiques i funcions de la cadira pujaescales per a interiors HomeGlide estàndard.

Les cadires pujaescales tenen motors de molt poca potència i en la majoria dels casos funcionen amb bateries així que el consum real és la càrrega de la bateria.

No, en principi no és necessari realitzar obres. En qualsevol cas, durant la visita l’assessorarem i analitzarem el millor recorregut.

El rail disposa d’uns suports que es fixen als esglaons (sòl) amb la subjecció específica per a cada tipus d’escala (metall, marbre, granit, fusta, etc.).

Depèn del model, però la velocitat està entre 0.10 m/s i 0.15m/s que és el màxim permès per normativa.

Preguntes freqüents Plataformes Pujaescales

Una Plataforma Pujaescala serveix per donar una major llibertat de moviment i eliminar les barreres arquitectòniques, que sovint imposa limitacions a les persones amb mobilitat reduïda.
ÉS una solució per a persones que necessiten desplaçar-se en cadires de rodes posat que permet salvar diferents altures amb total comoditat i seguretat.

El disseny de les plataformes busca reduir l’espai que ocupen en les escales o espais on estan instal·lades.
Les plataformes són ergonòmiques i funcionals, existeixen solucions que es pot instal·lar tant a l’interior, com en l’exterior.

En Farré classifiquem les Plataforma Pujaescala pel tipus d’escala.

Tenim Plataformes Pujaescales rectes, com a Plataforma pujaescales Supra Línea
i Plataformes Pujaescales corbes com la Plataforma pujaescales Supra Corba.

Les Plataformes Pujaescales rectes són la millor opció per salvar barreres arquitectòniques en trams d’escales rectes, sense girs ni canvis de pendent.
Les Plataformes Pujaescales corbes són la solució per garantir l’accessibilitat a tot tipus d’immobles. Estan dissenyades per poder salvar corbes i canvis de pendent.

L’ample mínim recomanable és d’1,20 m, no obstant això , abans d’instal·lar la seva plataforma pujaescales estudiem el seu cas i comprovem la viabilitat de la instal·lació.

La Càrrega per a la Plataforma pujaescales Supra Línea vària en funció de la inclinació. Pot *suportar 325 kg quan la inclinació és de 0 ° a 35 ° i 250 kg quan la inclinació és de 36 ° a 45°.
La capacitat de càrrega de la Plataforma pujaescales Supra Corba de Tram Corb, és de 300 kg quan la inclinació és de 0 ° a 30 º, de 250 kg quan la inclinació és de 31 ° a 35 °o de 190 kg quan la inclinació és de 36 ° a 45 °.

Per seguretat és recomanable viatjar assegut, evitant així possibles col·lisions amb els braços de protecció. Per als usuaris que no utilitzen cadira de rodes però precisen utilitzar la plataforma, és possible muntar un seient abatible. Ocupen molt poc espai i permeten un trajecte estable i segur. Ideal per a pares amb el cotxet del bebè, persones majors o amb mobilitat reduïda, instal·lar aquest seient suposa obrir les possibilitat d’ús a altres persones.

Les nostres plataformes pujaescales estan dotades de dispositius de seguretat activa i passiva, la plataforma Supra Corba és avui dia en una de les plataformes pujaescales més segura i còmodes.
Alguns dels dispositius de seguretat de les nostres plataformes pujaescales són dispositiu anti impacte, dispositiu anti atrapament en el cos de la màquina i dispositiu anti impacte en la plataforma.

Per descomptat. La Plataforma pujaescales Supra Línia i Plataforma pujaescales Supra Corba són perfectament aptes per a exterior.
Les Plataformes pujaescales Supra tenen una àmplia utilització d’alumini anoditzat per proporcionar-li un producte durador, resistent a l’oxidació i perfecte per a qualsevol instal·lació a l’aire lliure.
A més disposen d’una coberta protectora impermeable quan la plataforma no està en ús.

El consum d’aquestes plataformes és baix. Existeixen plataformes que funcionen amb bateries recarregables les quals requereixen únicament una font de 24V, desenvolupant així molt poca potència. D’aquesta forma la plataforma solament consumeix quan està en ús, així doncs la despesa equivaldria a un electrodomèstic comú.

En la majoria de cas s’instal·len directament sobre les escales o assegurant-ho a una paret. Amb això evitem fer obra.
Això suposa també un estalvi de mà d’obra i temps d’instal·lació..
En qualsevol cas, durant la visita l’assessorarem i analitzarem la millor opció.

El rail de les plataformes elevadores pot ser fixat a la paret (sempre que aquesta tingui la suficient resistència) o si escau al sòl mitjançant uns suports que es fixen als esglaons amb la subjecció específica per a cada tipus d’escala (metall, marbre, granit, fusta, etc.)..

Depèn del model, però la velocitat està entre 0,07 m / s i (0,13 m / s en els trams rectes amb versió de major velocitat.

Preguntes freqüents Ascensors

Un ascensor o elevador és un sistema de transport vertical, dissenyat per moure persones o objectes entre diferents nivells d’un edifici o estructura. Està format per parts mecàniques, elèctriques i electròniques que funcionen en conjunt per posar-lo en marxa.

Hi ha diversos tipus d’ascensors per adaptar-se a diferents necessitats. Els ascensors elèctrics són comuns en edificis residencials i comercials, mentre que els ascensors hidràulics són eficaços en edificis més baixos. Els ascensors pneumàtics són una opció moderna i nova. A més, els ascensors de càrrega i muntacàrregues són ideals per transportar objectes pesants en magatzems i indústries. La tria depèn de les particularitats de cada edifici.

La presentació de la Declaració responsable habilita als titulars de les instal·lacions subjectes a l’àmbit de la normativa de seguretat industrial per a posar-les en funcionament amb caràcter immediat, sense perjudici de l’obtenció de les autoritzacions que siguin necessàries per a l’exercici de l’activitat de la qual forma part la instal·lació.

L’obtenció del núm. de registre RITSIC no és condició que impossibiliti el funcionament de l’ascensor una vegada confirmada la presentació de la Declaració responsable mitjançant el corresponent acusament de rebuda.

La normativa estableix l’obligatorietat de la contractació del servei de manteniment per part dels titulars de les instal·lacions amb Empresa degudament enregistrada i autoritzada.

La normativa determina que s’ha de dotar d’aquest sistema de comunicació únicament en tots els ascensors existents en edificis d’ocupació diària temporal (edificis públics o d’oficines), estacionals o habitatges de baixa ocupació, i aquelles que determini l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Per a això es disposarà d’un termini màxim d’un any des de la realització de la Inspecció Periòdica on l’Organisme de Control ho assenyali.

Els titulars d’elevadors instal·lats en edificis unifamiliars han de tenir subscrit contracte de manteniment amb empresa enregistrada i autoritzada que ha de realitzar les revisions de manteniment com a mínim cada 4 mesos.

Es tracta de la inspecció reglamentària i obligatòria que han de contractar els titulars dels ascensors amb un organisme de control autoritzat i realitzar-la en els terminis que s’indiquen per al tipus d’edifici on es troben instal·lats.

Aquesta inspecció la realitzarà un tècnic titulat que pertany a l’Organisme de Control, acompanyat per un operari de l’empresa conservadora i s’efectua mitjançant un protocol reglamentari on s’indica la forma i el mètode que s’ha d’utilitzar per a realitzar les proves i comprovacions, prestant especial atenció a la seguretat.

D’aquesta inspecció s’aixeca la corresponent acta on es reflecteix el resultat de la mateixa, amb qualificació ja sigui favorable o amb la qualificació dels defectes trobats, si n’hi ha, del termini per a esmenar i la data de la propera inspecció.

En edificis d’ús industrial i en els de pública concurrència cada 2 anys.
En edificis de més de vint habitatges, o amb més de quatre plantes servides cada 4 ays
En edificis no inclosos en els casos anteriors cada 6 anys.

La normativa especifica que en els replans davant les portes d’accés a l’ascensor hi hagi una il·luminació suficient i permanent, la qual s’ha de garantir jasigui per mitjà natural o artificial i que permeti a l’usuari veure el que té davant seu quan obre la porta del pis per entrar a la cabina, fins i tot en cas de fallada de l’enllumenat de la mateixa.
Aquesta il·luminació a nivell del pis ha de ser com a mínim de 50 lux. .
er tant, els titulars dels ascensors hauran d’establir la forma i el mitjà que asseguri que aquesta il·luminació sigui suficient i permanent.

La il·luminació de la cabina es podrà apagar o atenuar, segons el cas, si es compleixen les següents condicions:

Per a tots els ascensors:
1. En obrir la porta de pis s’encén immediatament l’enllumenat normal
2. Si la cabina inicia un viatge, i durant el mateix s’atura anormalment fora de la zona de desenclavament de qualsevol porta de pis, el sistema d’apagat o atenuat ha de desconnectar, i la cabina continuarà il·luminada permanentment amb el seu il·luminació normal fins a la reposició del servei l’ascensor.

Per ascensors dotats de portes de pis d’accionament automàtic:
1. La il·luminació es pot tallar o atenuar mentre la cabina estigui estacionada en un pis i amb la porta de pis tancada.

1. Sense espiells transparents
La il·luminació es pot apagar o atenuar, mentre la cabina estigui estacionada en un pis i amb la porta de pis tancada, si el control de presència de cabina després de la porta es realitza mitjançant un senyal lluminós que només pot encendre quan la cabina està a punt d’aturar o detinguda al pis considerat. Aquest senyal ha de romandre encesa mentre la cabina romangui en aquest pis.
2. Amb una o més espiells transparents.
La il·luminació es podrà atenuar, mentre la cabina estigui estacionada en un pis i amb la porta de pis tancada, si l’atenuació realitzada haurà de permetre saber, abans d’obrir la porta, que la cabina es troba o no darrere.

  Més informació

  Si desitja més informació, empleni aquest formulari. Ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.

  Pot trucar-nos clicant al número de telèfon 938172681 i l'atendrem encantats.

  Per què escollir-nos?

   

  Empresa Familiar

  Farré Accessibilitat és una empresa familiar amb més de 15 anys en el sector, amb molts clients i molta confiança dipositada en nosaltres per part dels nostres clients!

   

  Tracte Personalitzat

  En ser una empresa familiar i petita, podem oferir als nostres clients un tracte personal, seriós i de confiança, amb una condicions optimes i personalitzades per a cadascun, ja que entenem que cada client és únic!

   

  Sense Intermediaris

  Tots els nostres productes vénen directament de fabrica, sense intermediaris, podent oferir el millor preu al nostre client final!

   

  Qualitat al millor preu

  En ser una empresa petita i comprar directament a fàbrica, podem oferir als nostres clients el millor preu garantit.

  ×