Accessibilitat en edificis d’habitatges existents


Qüestions freqüents sobre les obligacions de la comunitat de propietaris en matèria d’accessibilitat en edificis d’habitatges existents

accesibilidad en edifios de viviendas existentes

Un edifici d’habitatges que no reuneix els requisits mínims de seguretat, accessibilitat universal i habitabilitat exigibles a l’edificació es considerarà infra habitatge.

Ajust raonable en matèria d’accessibilitat universal són les modificacions i obres necessàries que s’han de realitzar en un edifici per a adaptar-lo a les necessitats de qualsevol persona, facilitant l’accessibilitat universal i garantint l’ús del mateix en igualtat de condicions que la resta de veïns, de forma eficaç, segura i pràctica, i sense que suposin una càrrega desproporcionada.

Per a determinar si una càrrega en matèria d’accessibilitat universal és o no proporcionada es tindran en compte els costos de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no adopció podria representar, l’estructura i característiques de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica i la possibilitat que tinguin aquelles d’obtenir finançament oficial o qualsevol altra ajuda.

El termini per a escometre les millores de les condicions d’accessibilitat susceptibles d’ajustos raonables de forma voluntària, va finalitzar el dia 4 de desembre de 2017

Des del dia 5 de desembre de 2017, les obres i actuacions necessàries per a garantir les condicions d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització de les edificacions, que siguin susceptibles d’ajustos raonables, sempre que l’import repercutit anualment d’aquestes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques concedides, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes, són obligatòries.

Si l’edifici no és accessible, són les pròpies Comunitats de Propietaris obligades a realitzar aquestes millores d’accessibilitat. En tot cas assessorades per un tècnic competent, les que han d’observar quan cal realitzar les obres per a garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal, sent obligatòries aquestes millores des de de el 5 de desembre de 2017.

Podem requerir les millores d’accessibilitat qualsevol persona propietària d’un habitatge de l’edifici, i aquells propietaris en l’habitatge dels quals o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat o majors de setanta anys. No obstant això, és obligatori des del 5 de desembre de 2017, que tots els edificis d’habitatges existents s’adeqüin a les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació a les persones amb discapacitat, en tot allò que sigui susceptible d’ajustos raonables.

Es considera condicions bàsiques d’accessibilitat aquelles que permetin a les persones amb mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la utilització per l’edifici en els termes previstos en la normativa tècnica d’aplicació.

També es considera millora de les condicions d’accessibilitat l’increment dels nivells d’accessibilitat amb aplicació de criteris de flexibilització en aquells edificis existents, en els quals per inviabilitat tècnica o econòmica o per incompatibilitat amb el grau de protecció, no es puguin aplicar les exigències bàsiques que requereix la normativa.

Són millores d’accessibilitat la instal·lació d’un vídeo porter, d’un bucle magnètic a l’ascensor, o el canvi del mecanisme d’obertura de la porta d’entrada, així com qualsevol element que millori l’accessibilitat de l’edifici és una millora que ha d’escometre’s, i serà obligatori sempre que el cost de les actuacions repercutit anualment, i descomptant les ajudes públiques a les quals es pugui tenir dret, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

L’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE), és un document subscrit per tècnic facultatiu competent on es justifica la situació en la qual es troba un edifici de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, en relació amb el seu estat de conservació, amb el compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal i amb el grau de la seva eficiència energètica.

Són obligatoris els treballs necessaris per a l’adequat manteniment i compliment de l’haver de conservació, derivats de l’informe d’avaluació de l’edifici.

L’Informe d’Avaluació de l’Edifici inclou a més de l’estat de conservació, i el grau de la seva eficiència energètica, l’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització de l’edifici, d’acord amb la normativa vigent, establint si l’edifici és susceptible de realitzar ajustos raonables per a satisfer-les, sent en aquest cas obligatòries. Aquestes obres tenen caràcter obligatori sempre que el cost de les actuacions repercutit anualment, i descomptant les ajudes públiques a les quals es pugui tenir dret, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes, no exigint en aquest cas l’acord previ de la Junta de Propietaris.

Són obligatoris els treballs necessaris per a garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal, requerides a instàncies dels propietaris en l’habitatge dels quals o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys sempre que l’import repercutit anualment d’aquestes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Si ja s’han realitzat recentment obres de millora d’accessibilitat en l’edifici, però algun veí considera que no són suficients, pot exigir novament les obres necessàries per a garantir els ajustos raonables. Però és molt recomanable la participació d’un tècnic facultatiu competent, que determini els treballs a realitzar, analitzant tant la seva viabilitat tècnica com econòmica.

És obligatori implantar les millores d’accessibilitat en una comunitat de cases unifamiliars o xalets privats en tots els elements comuns de la Comunitat de Propietaris com a accessos, recorreguts interiors comuns, piscines, zones d’esbarjo etc.

Quan les obres de millora d’accessibilitat tinguin per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques que dificultin l’accés o mobilitat de persones amb discapacitat, aquests acords s’adoptaran amb el vot favorable de la majoria dels propietaris, que al seu torn representin la majoria de les quotes de participació. I, a aquests efectes, es computaran com a vots favorables els d’aquells propietaris absents en la Junta, degudament citats que informats de l’acord no comuniquin la seva discrepància en el termini de trenta dies naturals. Els acords vàlidament adoptats obliguen a tots els propietaris.

Quan les característiques i circumstàncies de l’edifici impedeixin el compliment de les condicions bàsiques d’accessibilitat i les seves toleràncies admissibles, no sent urbanística, tècnica o econòmicament viable o incompatibles amb el grau de protecció de l’edifici, es poden aplicar, altres mesures que facilitin, en el major grau possible, l’accés i la utilització de l’edifici per la major diversitat possible de situacions personals. En tot cas el tècnic competent determinarà el grau d’accessibilitat considerat com a ajust raonable.

Es considera inviabilitat tècnica quan la configuració o les condicions espacials de l’edifici no permeten complir amb els requisits bàsics d’accessibilitat.

 

×