Com gestionar l’accessibilitat?


Com gestionar l'accessibilitat en comunitat de propietaris

A Farré Accessibilitat t’expliquem com gestionar l’accessibilitat en les comunitats de propietaris amb plataformes pujaescales.

Accessibilitat en les Comunitats de propietaris

Les obres d’Accessibilitat tradicionalment s’associen a les persones amb discapacitat. En alguns casos concrets és cert que les persones amb discapacitat són les principals beneficiàries, no obstant això, en la majoria dels casos són molts més les persones que es beneficien d’aquestes actuacions.

L’accessibilitat per tant, va molt més allà de la discapacitat, ja que d’ella ens beneficiem totes les persones.

L’accessibilitat en general, des de la perspectiva del Disseny per a tots, suposa un valor afegit, ja que a les consideracions bàsiques d’ús per a les persones amb discapacitat, se sumen les consideracions de confort per a la resta de persones.

Actualment la discapacitat s’entén com un concepte conseqüència en gran part de les condicions de l’entorn, i que per tant depèn directament dels obstacles i de les actituds socials imperants que concorren a cada moment i lloc. Per això és l’entorn el que discapacita i quants més obstacles present, major grau de discapacitat tindran les persones.

El que els edificis de comunitats de propietaris siguin accessibles constitueix per a les persones amb discapacitat i les persones majors una necessitat bàsica, basada en drets humans fonamentals tals com la llibertat de desplaçament o de comunicació o el de gaudir d’un habitatge digne. I és des d’aquesta perspectiva, des de la qual s’han d’afrontar les intervencions d’accessibilitat en les edificacions existents; la de la millora per a totes les persones.

Drets dels propietaris i obligacions de la Comunitat

Les mesures destinades a garantir la seguretat i accessibilitat universal tenen un caràcter d’obligatorietat en els immobles d’habitatges. Les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal i en tot cas l’ús adequat dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació exterior.

A més de les demandes concretes d’accessibilitat de qualsevol de les persones que resideixen o són propietàries d’alguna dels habitatges, hem de tenir present l’obligatorietat d’adaptació de les edificacions existents, establerta per la normativa d’obligat compliment:

  • Les requerides a instàncies dels propietaris en l’habitatge o el local dels quals visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat o majors de setanta anys a fi d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns
  • Les que resultin en realitzar l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, perquè es va a sol·licitar una ajuda o perquè el requereix la vida útil de l’edifici.

Aquestes obres es poden realitzar bé per iniciativa de la pròpia comunitat de propietaris o bé per petició d’un d’ells.

 

Plataformes pujaescales

L’ús de plataformes pujaescales i elevadores verticals és apropiat per a salvar petits desnivells no majors a una planta i on no existeixi un tràfic intens de persones, a causa de les seves menors prestacions quant a velocitat, fiabilitat, i risc d’ús. És fonamental un correcte manteniment. En circumstàncies excepcionals, quan es justifiqui adequadament la no viabilitat de disposar un ascensor-elevador o una plataforma elevadora vertical, pot considerar-se com a alternativa la instal·lació d’una plataforma*pujaescales de tram inclinat, sempre que no entri en conflicte amb les condicions exigibles d’evacuació i ús de l’escala.

A diferència de les plataformes pujaescales, les cadires pujaescales no permeten a l’usuari de cadira de rodes el seu ús autònom mentre roman assegut en la seva cadira, per la qual cosa és únicament aplicable en ús domèstic.

En Farré Accessibilitat et proposem la Plataforma pujaescales Supra com a solució perfecta per a superar les barreres arquitectòniques i fer que el seu edifici sigui accessible per a tots.

La plataforma Supra permet accedir pràcticament a qualsevol edifici amb barreres arquitectòniques, ja sigui públic o privat, amb plena seguretat i independència gràcies al pujaescales amb guia rectilínia. Les seves múltiples possibilitats la converteixen en una de les plataformes més versàtils del mercat. A més està preparada per a instal·lacions interiors o exteriors.

Gràcies a les seves característiques i als seus elements de seguretat activa i passiva, la plataforma Supra Línia és avui dia en una de les plataformes pujaescales més segura i còmodes del mercat.

como gestionar la accesibilidad salvaescaleras

 

×